ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Туристичка организација општине Бечеј
Број : 34-3/2018
Датум: 26.09.2018. године
 Б Е Ч Е Ј

 

 

ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ

чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м

 

Туристичка организација општине Бечеј оглашава продају чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м; дозвољена носивост 1,38 тона; ширина 2,63 метра; висина трупа 0,98/2,53 метара; газ распон 0,35/0,42 метара.

Почетна цена чамца на јавној лицитацији утврђена је у износу од 532.000,00 динара са ПДВ-ом. Трошкове преноса власништва и остале трошкове сноси купац.

Оглас траје 10 дана почев од 08.10.2018. године закључно са 18.10.2018. године. Јавна лицитација ће се одржати 22.10.2018. у просторијама Општине Бечеј, Трг ослобођења број 2, Мала сала у 13 часова.

Чамац из 1985.године се продаје у виђеном стању, без права на рекламацију, који се може погледати на адреси Петровоселски пут бр.2 у периоду од 10 до 14 часова, уз претходну најаву на број тел. 064/8959-250, Маријана Ћаловић.

Право учешћа имају физичка и правна лица која пре почетка лицитације положе депозит у висини од 10% од утврђене почетне цене. Уплата депозита се може извршити на рачун број 840-1153804-64, позив на број: 10056 са назнакомДепозит за учешће на јавној лицитацији.

Учеснику који је понудио највећу цену, уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену, док преосталу разлику уплаћује на рачун Tуристичке организације општине Бечеј у складу са одредбама Уговора о купопродаји. Уколико учесник који је понудио највећу цену одустане од потписивања Уговора о купопродаји, продавац задржава износ депозита.

Учесницима јавне лицитације који не буду одређени као купци, враћа се износ уплаћеног депозита.

Туристичка организација општине Бечеј оглашава продају чамца из 1985.године, сопствене масе 1900кг, дужине 8,5м; дозвољена носивост 1,38 тона; ширина 2,63 метра; висина трупа 0,98/2,53 метара; газ распон 0,35/0,42 метара.